Regulamin sklepu internetowego

§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy działający na stronie Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dostępny jest pod adresem: www.ocdn.pl. Prowadzony jest przez Grzegorza Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą , wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6772381784, REGON 123132634.

2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze sklepu i określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
OCDN sp z o.o. NIP: 6772381784 REGON: 123132634
3.Klient podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą , która korzysta ze sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.OCDN.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zwierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecność stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza. Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży , w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowanie sklepu , w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia w szczególności ilości produktów
13 Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

§3
Wymagania techniczne

1. Adres sprzedawcy: Bronowicka 86/2, 30 – 091 Kraków
2. Adres e – mail sprzedawcy: sekretariat@ocdn.pl
3. Nr telefonu sprzedawcy 12-633-33-67
Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 56 1050 1445 1000 0090 31 38 20 14

4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8 –

§4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niezwłocznym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie zakupu w sklepie nie wymaga zakładania konta.

§5
Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:
1. Wejść na stronę sklepu znajdującego się na stronie www.ocdn.pl
2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”.
3. Wypełnić formularz zamówienia
4. Kliknąć przycisk „zamów” oraz potwierdzić zamówienie.
5. Kupon rabatowy:
a) przesyłany jest wraz z dokumentami wysłanymi po zakończeniu kursu (certyfikat, podziękowanie, zakres, przebieg kursu),
b) kupon otrzymują osoby, które zamówiły co najmniej 3 kursy.
c) okres ważności kodu to 6 miesięcy
d) użycie kodu rabatowego powoduje obniżenie ceny kursu e-learningowego o15 %
e) kupon rabatowy można wykorzystać jednorazowo na dowolne zamówienie
f) podczas trwania innych akcji promocyjnych na kursy kupon rabatowy nie jest uznawany
za ważny.

§6
Metody płatności

1. Klient może skorzystać z metody płatności jaką jest przelew na konto sprzedawcy.
2. Czas dokonania płatności to 14 dni roboczych.
3. Po zaksięgowaniu opłaty za kurs Klient otrzymuje kod rozpoczynający kurs (TOKEN) i może przystąpić do udziału w kursie.

§7
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawieranie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując do realizacji.
3. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem zamówienia.
4. Po otrzymaniu zamówienia Klient otrzymuje fakturę proforma
5. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje maila z kodem dostępu do kursu (TOKENEM) i przy jego użyciu może rozpocząć dany kurs.

§8
Reklamacja i gwarancja

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adres Sprzedawcy.
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu (w tym datę wystąpienia), dane Klienta składającego reklamację oraz żądnie Klienta w związku z wadą towaru.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§9
Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem zawarcia tej umowy

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim
2. Sprzedawca ma prawo do nanoszenia zmian w regulaminie z przyczyn takich jak : zmiany przepisów prawa oraz sposobów płatności . O każdej zmianie sprzedawca poinformuje Klienta co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.